Styl.fm

Regulamin korzystania z serwisu Styl.fm

I WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu www.styl.fm.
 2. Operatorem serwisu jest Digital Avenue S.A. , z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego5/131, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000282571.
 3. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, określa on prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora jako podmiotu prowadzącego Serwis.
 4. Użytkownik w chwili rejestracji zapoznaje się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Styl.fm – serwis internetowy należący do Grupy Styl.fm, którego właścicielem jest firma Digital Avenue S.A. , z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego 5/131, Styl.fm jest nazywany w dalszej części regulaminu również Serwisem.

Użytkownik – osoba posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym www.styl.fm.

Konto – jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik Styl.fm może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.

Profil – miejsce w serwisie Styl.fm, gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających zdjęcie, opis oraz inne dane wpisane przez danego Użytkownika.

Nazwa Profilu/Loginu – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji na Styl.fm. Login nie może zawierać cyfr i znaków sugerujących dane kontaktowe.

Głos – ocena w skali od 1 do 10, wystawiona Użytkownikowi poprzez innego Użytkownika.

Komentarz – pisemne wyrażenie opinii na temat zamieszczanych Zdjęć Użytkownika wystawione poprzez innego Użytkownika Serwisu.

Wpis – pisemne wyrażenie poglądów i opinii oraz wymiana doświadczeń pomiędzy Użytkownikami, na forum internetowym serwisu Styl.fm, na dowolnie wybrany temat.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dostęp do serwisu Styl.fm jest bezpłatny, za pośrednictwem publicznej sieci Internet.
 2. Dostęp do serwisu uzyskuje Użytkownik po uprzedniej rejestracji polegającej na wypełnieniu stosownego formularza znajdującego się na stronie www serwisu. Rejestracja oprócz konieczności podania otrzymanego klucza rejestracyjnego, wymaga także podania następujących danych osobowych: imienia, nazwiska oraz działającego adresu poczty elektronicznej e-mail. Użytkownik może w każdej chwili przerwać procedurę rejestracji, usuwając tym samym rejestrowane dane z systemu.
 3. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny użytkownik:
  1. akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,
  2. wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Styl.fm zawartych w formularzu danych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług serwisu,
  3. potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych,
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie, na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów oraz informacji handlowych wysyłanych przez Styl.fm w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów.
 4. Każdy użytkownik serwisu Styl.fm ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby. W przypadku usunięcia danych użytkownik traci możliwość z korzystania z serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez serwis usług. W razie usunięcia danych koniecznych do rejestracji użytkownika w serwisie traci on możliwość korzystania z serwisu.
 5. Użytkownikowi niedozwolone jest :
  1. używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
  2. naruszania praw autorskich innych osób bez zgody tych osób, lub też bez oznaczenia źródła oraz nazwy autora publikowanych materiałów,
  3. promowania innych stron internetowych,
  4. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie
  5. łamanie ogólnie przyjętych zasad etykiety,
  6. wielokrotne umieszczanie identycznych zdjęć z już istniejącymi,
  7. używanie programów generujących zapytania do serwerów Styl.fm. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service). Wyjątkiem są programy używające oficjalnego API serwisu Styl.fm.
 6. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć i filmów.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.
 8. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu.
 9. Jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu Styl.fm może zablokować na stałe konto Użytkownika.
 10. Jeżeli Użytkownik posiada kilka kont, to blokada może zostać nadana na wszystkie jego konta.
 11. Styl.fm może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika, które nie spełniają postanowień niniejszego Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.
 12. Wraz z rejestracją użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z usług świadczonych w ramach serwisu Styl.fm:
  1. nawiązywania i rejestracji kontaktów z innymi użytkownikami,
  2. umieszczania własnych danych celem uzyskania kontaktów z innymi użytkownikami serwisu,
  3. wyrażania swoich opinii na forach,
  4. tworzenia grup tematycznych,
  5. odbierania i wysyłania bieżących wiadomości,
  6. dzielenia się z innymi użytkownikami informacjami na różne tematy poruszane w serwisie styl.fm,
  7. oddawania głosów oceniających zdjęcia innych użytkowników,
  8. polecania innym użytkownikom wybranych przez siebie serwisów oraz stron www.
 13. Jako zarejestrowany użytkownik Styl.fm masz prawo do cofnięcia zgody, prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Wszelkie tego typu zgłoszenia prosimy kierować na rodo@styl.fm

Odpowiedzialność administratora Styl.fm

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu, lecz prywatnymi poglądami i opiniami Użytkowników.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach na forum internetowym dostępnym w Serwisie, publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Administratora.
 5. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, niezgodnych z obyczajami, naruszających godność innych osób, lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

Zmiany regulaminu

 1. Serwis Styl.fm zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem Styl.fm a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.

Polityka cookies

 1. Digital Avenue S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego 5/131, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000282571 (NIP 897-172-94-52), jako właściciel i administrator serwisu www.styl.fm (dalej w treści niniejszej polityki zwanego „Serwis”) przedstawia poniżej informacje dotyczące zastosowania i wykorzystania w Serwisie plików cookie.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Dodatkowo w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 12. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Odbiorcą informacji z cookies jest Netsprint S.A., Google LLC, Stroer Digital Operations sp. z o.o. („SDO”), Gemius (badanie ruchu na stronie) oraz spółki zlecające Stroer Digital Operations realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię oraz iż dane te mogą zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

REKLAMA